Eucharystia i I Komunia Św.

Sakrament Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i jest dopełnieniem tego wtajemniczenia. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z fundamentów całego życia chrześcijańskiego. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Wszystkie inne sakramenty wiążą się z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia bywa określana sakramentem miłosierdzia, znakiem jedności, węzłem miłości, ucztą paschalną. Nazywana jest także Wieczerzą Pańską, gdyż stanowi pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami.

Pierwsi chrześcijanie nazywali z kolei Eucharystię Łamaniem Chleba, gdyż był to obrzęd charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, który został wykorzystany podczas Wieczerzy przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu. Właśnie po tym geście uczniowie rozpoznali Zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24,30-31).

Najpopularniejszym określeniem jest jednak określenie Komunia Święta, ponieważ przez ten sakrament wszyscy wierni jednoczą się z Chrystusem i stają się uczestnikami Jego Ciała i Jego Krwi; Jego Ofiary. Każda Eucharystia jest także ofiarą, a jej charakter ofiarny ukazuje się w słowach wypowiadanych przez kapłana: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” i „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20). Eucharystia jest nie tylko pamiątką Paschy Chrystusa (tzn. dzieła zbawienia, którego dokonał poprzez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie), ale jest także jej aktualizacją i uobecnieniem.

Zgodnie z nauka Kościoła Katolickiego sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i I Komunia św. winy być przyjmowane w parafii zamieszkania (niezależnie w gdzie dziecko chodzi do szkoły!) Ten czas, to szansa na pogłębienie życia wiary dziecka i rodziców we własnej wspólnocie parafialnej, okazja do zaangażowania się w życie własnej parafii.

Dokumenty wymagane:

  1. Formularz zgłoszenia dziecka do I Komunii Świętej, z początkiem nowego roku szkolnego.
  2. Metryka chrztu dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii).
  3. Zgoda własnego ks. Proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu z parafii zamieszkania, w przypadku gdy dziecko nie należy do naszej parafii.
  4. Opinia katechety, uwzględniająca umiejętność opanowania podstawowych modlitw i prawd wiary.

Przygotowanie dziecka do I Komunii św. odbywa się, na trzech podstawowych etapach:

  • w szkole, na religii, dziecko zdobywa podstawową wiedzę i opanowuje znajomość modlitw;
  • w Kościele przez uczestnictwo we Mszy św. na nabożeństwach; spotkaniach;
  • w domu rodzinnym, przez świadectwo życia wiarą i modlitwą swoich Rodziców!

Rodzice wraz ze swoim dzieckiem uczestniczą w całym programie przygotowania w parafii, według ustalonego kalendarium. Drodzy Rodzice, jesteście Pierwszymi Wychowawcami i Nauczycielami wiary waszego dziecka. Pamiętając o słowach Pana Jezusa: “ Pozwólcie dzieciom, przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im“; razem, możemy najlepiej pomóc dziecku w przygotowaniu i przeżyciu uroczystość, otwierając je na obecność i działania łaski Bożej w jego sercu.