Bierzmowanie

Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości (OB. 2). Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga.” (IIISG 696).

Sakrament bierzmowania jest zatem dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i umacnia do dawania świadectwa słowem i czynem. Nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia.

„Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa.

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania:

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się, zgodnie wytycznymi Kościoła, w parafii zamieszkania i trwa 2 lata. Obejmuje zasadniczo młodzież klas ósmej klasie szkoły podstawowej i młodzież szkół ponadpodstawowych. Osoby pełnoletnie, mogą skorzystać z przygotowań dla dorosłych organizowanych przez Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej (więcej na stronie: http://www.cdaw.archidiecezja.wroc.pl) Zgłoszenia kandydatów przyjmowane na początku roku szkolnego a przygotowanie rozpoczyna się pod koniec września. Rodzice oraz sam kandydat składają deklarację woli współpracy i wypełnienia zobowiązań stawianym kandydatom na drodze przygotowań oraz metrykę chrztu (jeśli chrzest był poza parafią).

Przygotowanie odbywa się zarówno przez udział w katechezie szkolnej (opinia katechety) jak i w parafii przez udział w spotkaniach. W ramach tych przygotowań młodzież uczestniczy w niedzielnych Eucharystiach, w I piątkowych adoracjach dla młodzieży w Kruszynie i comiesięcznej spowiedzi św. oraz w spotkaniach formacyjnych w wybrane piątki w ciągu roku. Młodzież uczestniczy również w nabożeństwach okresowych roku liturgicznego, pielgrzymkach i wyjazdach. Kandydat do Bierzmowania (każdy rok formacyjny) prowadzi indeks praktyk życia duchowego.

Droga życia z Bogiem i podjęcia odpowiedzialności za misję Kościoła, trwa nie tylko podczas okresu przygotowań, ale realizuje się przez całe życie! W tym niezstąpione jest świadectwo życia wiarą Rodziców kandydata, którzy w sumieniu są zobowiązani do wspierania kandydata przykładem praktykowania wiary i modlitwą. Zakończenie etapu przygotowań jest nie tylko znajomość podstawowej wiedzy, ale przede wszystkim praktyka życia w przyjaźni z Bogiem i troska o głęboką z Nim relację.

Świadek Bierzmowania:

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
• miał ukończony 16 rok życia,
• świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).

• może być to ojciec lub matka chrzestna bierzmowanego.

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.