Parafialny Zespół Caritas

“Wypełniając słowa Chrystusa Pana: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) oraz kierując się przepisami Statutu caritas Archidiecezji Wrocławskiej w celu lepszego pełnienia dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego w naszej Archidiecezji, z dniem 21 listopada 2022 roku został powołany do istnienia PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS (PZC), przy parafii pw. NMP Różańcowej w Kruszynie”.

Misją PZC opartego o Statut Parafialnych Zespołów Caritas, jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze troskę o godność każdego człowieka. Wśród wielu zadań zawartych w Statucie, warto podkreślić ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych; działania charytatywno-opiekuńcze , w szczególności rodzin, dzieci, młodzieży, samotnych matek, seniorów, uzależnionych i bezdomnych. Ważnym punktem jest promocja i organizacja wolontariatu.

PZC w ramach swojej posługi w naszej parafii realizuje projekty Caritas Archidiecezji Wrocławskiej: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; Wielkanocne Dzieło Caritas; akcję “Uczynki Miłosierdzia”, ale także wspiera osoby potrzebujące w naszej parafii, organizując np. zbiórki żywności.

Nasz PZC składa się z 9 członków z poszczególnych miejscowości naszej parafii. Prezesem Zarządu PZC jest p. Ewelina Łuniewska. Świętem Patronalnym Caritas jest Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Dla naszego Parafialnego Zespołu Caritas, szczególnym świętem jest wspomnienie Ofiarowania NMP, jako dzień powstania PZC.