Chrzest

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony“. (Mk 16,16).

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1213).

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4).

Termin udzielenia sakramentu Chrztu św. uzgadniają Rodzice z Księdzem Proboszczem, zgłaszając się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Chrztu.

Potrzebne dokumenty i informacje:

  • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania,
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych, mieszkających poza naszą parafią, o dopuszczeniu ich do pełnienia funkcji chrzestnych (pobierają w parafiach swojego zamieszkania),
  • w przypadku dziecka, którego rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, należy uzyskać w parafii zamieszkania odpowiednią zgodę proboszcza.
  • wypełnić kwestionariusz zgłoszenia

Kto może być ojcem lub matką chrzestną:

– kto ukończył 16 rok życia,
– przyjął sakramentu Eucharystii i Bierzmowania
– należy do Kościoła Katolickiego, posiada wystarczającą dojrzałość duchową i prowadzi życie zgodne z wiarą, jest wierzący i praktykujący /osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą pełnić roli rodziców chrzestnych/

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie przed chrztem. Katecheza odbywa się w kościele w Kruszynie, w piątek przed chrztem, po Mszy św. wieczornej.

Po chrzcie rodzice dziecka wspierani przez chrzestnych mają obowiązek troszczyć się by dziecko poznało Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotowywać do przyjęcia sakramentów Pojednania, Eucharystii i Bierzmowania tak, aby czynnie uczestniczyło w życiu Kościoła.