Małżeństwo

Bóg, stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam „jest miłością”. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione  przez Chrystusa do godności sakramentu. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. To przymierze jest jednocześnie związkiem z Chrystusem. Chrystus staje się dla nich pomocą. W chwili ślubu kobieta i mężczyzna, obiecując sobie miłość, wierność i uczciwość, proszą Boga o pomoc. Mają świadomość, że o własnych siłach nie będą w stanie zrealizować tych pragnień.

Małżonkowie w obecności kapłana udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą.

Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa. Źródłem tej łaski jest Chrystus. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym zapowiedź, że od tej pory małżeństwo będzie skutecznym znakiem obecności Chrystusa.

Miłość zmierza do jedności jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza. Małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii. Miłość chce być trwała; nie może być „tymczasowa”. Ta wewnętrzna jedność, a także dobro dzieci wymagają pełnej wierności małżonków. Przez swoją wierność małżonkowie mogą być świadkami wiernej miłości Boga.

Podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. Rodzina jest nazywana „domowym Kościołem”, jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i pewnego rodzaju „szkołą pełniejszego człowieczeństwa”.

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni:

1. Ustalić osobiście w kancelarii parafialnej datę samego ślubu.

2. Zgłosić się osobiście – najpóźniej 2 miesiące przed zawarciem małżeństwa – w celu spisania protokołu przedślubnego (jeśli taki ma być sporządzony u nas).

Jeśli protokół przedślubny ma być spisany w naszej parafii narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:

 • metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania; jeśli narzeczony lub narzeczona zostali ochrzczeni poza naszą parafią
 • aktualne dowody tożsamości (dowód osobisty, paszport);
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej;
 • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (kserokopia);
 • w przypadku osób związanych cywilnie – dokument potwierdzający ślub cywilny;
 • w przypadku wdów i wdowców – metryka śmierci współmałżonka;
 • informację na temat I Komunii świętej – rok przyjęcia i adres parafii
 • dostarczyć z USC zaświadczenie (3 egz.) o tym, że nie ma przeszkód na zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.
 • Jeśli narzeczeni są spoza naszej parafii – winni przedstawić pisemną zgodę na ślub od proboszcza ze swej parafii, na terenie której mieszkają (wystarczy zgoda od duszpasterza jednego z narzeczonych).
 • Jeśli protokół zostanie spisany w parafii jednego z narzeczonych – to narzeczeni winni dostarczyć licencję, na podstawie której będzie pobłogosławione małżeństwo w naszej parafii
 • zapowiedzi, jeśli były wystawione poza parafią (podczas 2 spotkania) oraz dane świadków podczas ślubu